Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opracowany przez Ministe-rstwo Finansów zakłada wprowadzenie zmian w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2009 r. nie będzie uważać się za koszty podatkowe zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na zakup tych papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych.

Zdaniem resortu finansów, zmiana ta ma na celu ułatwić określenie tego, jaka część zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który zakupiono papiery wartościowe, może stanowić koszt uzyskania przychodu. Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzenie tego przepisu jest korzystne dla podatników, ponieważ wyeliminuje niepewność co do poprawności zaliczania wydatków poniesionych na spłacenie kredytu do kosztów. A to z kolei ochroni ich przed negatywnymi konsekwencjami dokonania błędnej interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie. Tym bardziej - jak podkreśla resort w uzasadnieniu projektu - że spory o uznanie określonych wydatków za koszt uzyskania przychodu powodują wydłużenie postępowania podatkowego, a ostateczne przesądzenie w tej sprawie następuje często dopiero przed sądem administracyjnym.

Projekt jest obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, po zakończeniu których powinien być skierowany pod obrady rządu.