Nagrody przekazane na rzecz działalności pożytku publicznego będą zwolnione z podatku dochodowego. Zwolnienie zostanie wprowadzone od 1 stycznia 2009 r. Takie zmiany zakłada projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Resort chce dodać w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nowy pkt 132, który zakłada zwolnienie z podatku nagród uzyskanych przez podatnika za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka, w części przekazanej przez podatnika na rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 94, poz. 651 z późn. zm.).

Obecnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Pozostałe nagrody podlegają opodatkowaniu.

Obowiązujący obecnie przepis nie obejmuje zatem prestiżowych nagród takich jak np. Nagroda Nobla. Tymczasem osoby otrzymujące prestiżowe nagrody często przekazują jej zasadniczą część na cele społeczne. Z tych względów Ministerstwo Finansów zaproponowało zwolnienie takich nagród, z podatku w części przeznaczonej na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT jest obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, po których powinien trafić pod obrady rządu.