Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej powinni pamiętać, że to właśnie oni mogą ponieść konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości za wykonanie obowiązków w tym zakresie odpowiada kierownik jednostki, którym jest właśnie dyrektor ZOZ.

Jak twierdzi Radosław Żuk z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, ustawa o rachunkowości w sposób niezwykle szeroki określa taką odpowiedzialność. Obejmuje ona wszystkie obowiązki w zakresie rachunkowości wymienione w ustawie. Należy do nich m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych czy też sporządzanie sprawozdań finansowych.

- Niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z kodeksu karnego skarbowego dyrektor ZOZ może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, która przewiduje możliwość wymierzenia grzywny lub karę pozbawienia wolności do lat dwóch bądź też łączne orzeczenie obu kar - podkreśla Radosław Żuk.

Natomiast w praktyce do najczęściej karalnych przestępstw należą wszelkie nieprawidłowości związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Zakres odpowiedzialności dyrektora placówki medycznej może zostać ograniczony poprzez powierzenie niektórych obowiązków z zakresu rachunkowości innej osobie, np. głównemu księgowemu. Trzeba przy tym pamiętać, że przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej.

- W praktyce coraz częściej dochodzi do sporządzania przez dyrektorów ZOZ instrukcji obiegu dokumentów oraz odpowiedzialności z tytułu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości - mówi Radosław Żuk

Należy jednak pamiętać, że ustawa o rachunkowości nie zwalnia kierownika jednostki od odpowiedzialności z tytułu nadzoru, nawet gdy powierzy on obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości innej osobie za jej zgodą. Ponadto kierownik jednostki nie może nigdy scedować odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury na inną osobę. Tylko dyrektor ZOZ może zarządzić przeprowadzenie spisu z natury.

Ważne!

Sprawozdanie finansowe jednostki podpisuje zarówno osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownik jednostki. Odmowa złożenia podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania