JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Bank na podstawie umowy zawartej z emitentem wykonuje na jego rzecz czynności w zakresie obsługi procesu emisji, w szczególności prowadzi ewidencję osób uprawnionych, ustala wartość należnych im pożytków oraz przekazuje na rachunek poszczególnych obligatariuszy należne im środki odsetkowe. Czy w przypadku gdy bank, pełniąc rolę agenta emisji wypłacającego odsetki od dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) płatnicy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.

Od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Obowiązek ustalenia i wypłaty wartości pożytków należnych poszczególnym obligatariuszom, a w szczególności wysokość odsetek od dłużnych papierów wartościowych, przejmuje - zgodnie z zawartą umową bank pełniący rolę agenta emisji. Bank pośredniczy w obrocie papierami wartościowymi. Samo przeniesienie obowiązków publicznoprawnych w drodze umowy cywilnoprawnej na inny podmiot nie wywołuje skutków w sferze prawa podatkowego.

W opisanej sytuacji bank dokonuje wypłat należnych poszczególnym podmiotom kwot, stawia do dyspozycji podatników pieniądze lub wartości pieniężne. Obowiązki banku sprawiają, że to na nim, jako podmiocie dokonującym wypłat odsetek od papierów wartościowych, ciąży obowiązek obliczenia i poboru podatku należący do obowiązków płatnika.

W konsekwencji bank, dokonując czynności wypłaty środków na rzecz obligatariuszy z tytułu obsługi emisji papierów wartościowych dokonywanej przez inny podmiot, w związku z wykonywaniem tych czynności, staje się płatnikiem podatku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w War- szawie z 3 lipca 2008 r. (nr IPPB2 /415-546/08-4/AS)