JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatniczka wraz z mężem 2 lutego 1993 r. otrzymała w darowiźnie od rodziców działkę. W roku 2007 zapadła decyzja o zamianie części tej działki na sąsiadujący grunt sąsiada. 6 lutego 2007 r. działka została podzielona i zgodnie z aktem notarialnym podatniczka stała się wraz z mężem współwłaścicielem działek oznaczonych w rejestrze gruntów jako: 134, 135 i 136. Działka 134 stanowiła część dawnej działki nabytej w drodze darowizny od rodziców, zaś 135 i 136 stały się własnością na podstawie umowy zamiany. 18 czerwca 2007 r. podatniczka wraz z mężem postanowiła sprzedać działkę nr 134 i 135. Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe tej transakcji?

ODPOWIEDŹ IZBY

Umowa zamiany jest umową dwustronnie zobowiązującą. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Umowa zamiany nie jest umową nieodpłatną. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatniczka sprzedała działki o numerach 134 i 136. Działkę nr 134 podatniczka nabyła wraz z mężem od rodziców w formie darowizny w 1993 roku, natomiast działkę numer 136 nabyła w 2007 roku w wyniku zamiany gruntów. W przedmiotowej sprawie właścicielami działki oznaczonej 134 byli małżonkowie od 1993 roku. Zatem dokonanie w 2007 roku odpłatnego zbycia tej działki nie stanowi źródła przychodu podlegającego PIT, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym podatniczka nabyła wraz z mężem prawo własności gruntu, minął okres pięciu lat.

W myśl art. 7 ustawy z 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zatem przychód uzyskany przez podatniczkę z tytułu odpłatnego zbycia wraz z mężem działki oznaczonej numerem 135 podlega opodatkowaniu zgodnie z zapisami ustawy o podatku docho- dowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Zamiany działek dokonano w 2007 roku oraz podjęto decyzję o ich sprzedaży. PIT od takiej transakcji wynosi 19 proc. dochodu i płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Kosztem uzyskania przycho- du z tytułu odpłatnego zby- cia działki oznaczonej numerem 135 nabytej w drodze zamiany w 2007 roku będzie wartość zamienionej działki nabytej w 2007 roku.

W związku z tym małżonkowie zobowiązani są złożyć zezna- nia w obowiązującym terminie oraz uiścić należny podatek dochodowy od przypadającego udziału w sprzedanej nieruchomości.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lipca 2008 r. (nr IPPB2 /415-532/08-4/AS).