JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik posiada osobowość prawną oraz prowadzi jednostki lokalne. Jedną z nich jest jednostka, która jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż zdjęć fotograficznych i lamp elektronicznych na rzecz osób fizycznych. Czy w związku z rozpoczęciem sprzedaży podatnik jest zobowiązany, bez względu na wysokość obrotu, zainstalować kasę fiskalną? Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż: zdjęć fotograficznych (PKWiU 25.15.13), wyrobów gotowych z tkanin (kwiatki, ozdoby, sztuczne - PKWiU 36.63.76), wyrobów gotowych z ceramiki glinianej (rzeźby, flakony, misy ozdobne - PKWiU 26.21.99), które nie są wyrobami sztuki ludowej, rękodzieła rzemiosła ludowego i artystycznego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804). Zgodnie z par. 4 ust. 5 pkt a) i b) tego rozporządzenia zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektrycznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32), b)sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU 33.40.3). W związku z tym jednostka będzie zobowiązana prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej po przekroczeniu kwoty 40 tys. zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. takie czynności jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. O zastosowaniu właściwej stawki podatkowej na potrzeby VAT decyduje klasyfikacja statystyczna PKWiU. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22 proc., z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepis ust. 2 art. 41 ustawy o VAT stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 proc. W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 162 wymienione zostały usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W przypadku naszego podatnika sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdjęć, wyrobów gotowych z tkanin, wyrobów gotowych z ceramiki glinianej oraz koszyków wiklinowych nie ma cech utworu autorskiego objętego ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w konsekwencji powinna być opodatkowana 22-proc. stawką podstawową VAT.

Postanowienie naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 24 września 2007 r., nr PP/443-64/07.

EWA MATYSZEWSKA