PORADA

Czy są jakieś przepisy, które opisują, z jakich elementów powinno się składać sprawozdanie zarządu z działalności spółki - pyta nasz czytelnik.

Doktor Marcin Pielaszek, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH, biegły rewident z Mac Auditor, wyjaśnia, że zakres informacyjny sprawozdania z działalności określa art. 49 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). W sprawozdaniu z działalności należy poinformować o zdarzeniach, które istotnie wpłynęły na działalność jednostki w roku obrotowym oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przewidywanym rozwoju jednostki, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, wybranych informacjach o nabyciu udziałów (akcji) własnych oraz posiadanych oddziałach (zakładach).

- Ważnym elementem sprawozdania jest informacja o instrumentach finansowych, na którą składa się opis ryzyka oraz przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem - przypomina ekspert.

Marcin Pielaszek tłumaczy, że jeżeli kierownik jednostki uzna to za istotne, sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować także wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi środowiska naturalnego i zatrudnienia oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.