Poza zaliczkowymi płatnościami obowiązkowe jest także złożenie rocznego zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Osoby, które rozliczają się według zasad ogólnych, powinny pamiętać, że dokonując kalkulacji należnego podatku dochodowego mogą uwzględniać koszty uzyskania przychodów związane z przedmiotem najmu. Przypomnieć należy, że takiej możliwości nie mają podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu. W przypadku przychodów z najmu zastosowanie ma ogólna definicja kosztu podatkowego. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Za koszty podatkowe mogą być uznane zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Na podatniku ciąży jednak obowiązek wykazania, że dane wydatki zostały poniesione w celu zapewnienia funkcjonowania źródła przychodów.

Do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest zatem zaliczenie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, jego remontem, umeblowaniem oraz z koniecznymi bieżącymi opłatami związanymi z lokalem. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jednorazowo wydatki na wyposażenie, których wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Stanowią one wówczas koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Ważne!

Osoby, które rozliczają się według zasad ogólnych, powinny pamiętać, że dokonując kalkulacji należnego podatku dochodowego, mogą uwzględniać koszty uzyskania przychodów związane z przedmiotem najmu.

JAK TO ZROBIĆ...

Opodatkowanie ryczałtem dochodu z najmu

PROBLEM: Podatnik zamierza wynająć swoje mieszkanie od sierpnia. Uzyskane przychody chce opodatkować ryczałtem. Czy musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego?

ROZWIĄZANIE: Tak. W tej sytuacji konieczne będzie złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze takiej formy opodatkowania do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).