Zarówno osoby rozliczające przychody z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i opłacające podatek według skali tabeli podatkowej, mają prawo do obniżania przychodu (dochodu), a w przypadku podatników niekorzystających z ryczałtu także podatku o różnego rodzaju ulgi i odliczenia.

Rozliczenia preferencyjne

W poprzedniej części tego poradnika szczegółowo omawialiśmy zasady odliczania strat na najmie z lat poprzednich. Oprócz tego osoby uzyskujące przychody z najmu mogą korzystać z innych ulg i odliczeń, choć ryczałtowcy w znacznie mniejszym zakresie niż osoby płacące podatek według skali tabeli podatkowej.

Wszyscy podatnicy uzyskujący przychody lub dochody z najmu mają prawo do rozliczenia podatku na zasadach preferencyjnych, a więc wspólnie z małżonkiem lub na zasadach osoby samotnie wychowującej dziecko. Jest to o tyle istotne, że takiego prawa pozbawione są m.in. osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ale w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Oczywiście, w przypadku ryczałtowców uzyskujących tylko przychody z najmu praktyczne zastosowanie tego prawa może mieć współmałżonek uzyskujący dochody podlegające opodatkowaniu w ramach PIT-36 lub PIT-37, bo w ramach samego rozliczenia ryczałtowca (PIT-28) opodatkowania małżeńskiego lub na zasadach osoby samotnie wychowującej dzieci nie stosuje się.

Odliczenia od przychodu

I osoby rozliczające się według skali tabeli podatkowej, i osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć od przychodu wydatki na pewne cele określone w art. 26 ustawy o PIT.

Przede wszystkim są to wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Takie osoby mogą też odliczyć od przychodu lub dochodu wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (tzw. ulga na internet).

Kolejne odliczenie od przychodu lub dochodu dotyczy darowizn przekazanych na szlachetne cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego organizacjom pożytku publicznego lub innym osobom prawnym.

Na zasadzie praw nabytych podatnicy tacy korzystają także z odliczeń odsetek od kredytów budowlanych.

Tylko dla stosujących skalę

Niestety, podatnikom rozliczającym się w formie ryczałtu nie przysługują prawa do odliczeń od ryczałtu. Natomiast podatnicy rozliczający się z fiskusem według skali tabeli podatkowej mogą odjąć od podatku rocznie kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Ważne!

Podatnicy uzyskujący tylko przychody z najmu opodatkowane w formie ryczałtu nie mają prawa do ulgi prorodzinnej

Podatnicy płacący ryczałt od najmu muszą pamiętać o treści art. 11 ust. 3 ustawy o podatku zryczałtowanym, co oznacza, iż podatnik uzyskujący przychody z najmu, opodatkowane różnymi stawkami, który dokonuje odliczeń od przychodu (np. z tytułu ulgi internetowej lub rehabilitacyjnej), odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Zasada ta ma praktyczne zastosowanie u osób, które część przychodów z najmu muszą opodatkować ryczałtem według stawki 20 proc.