BEATA STEFAŃSKA

doradca podatkowy, Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio Lex)

Nie

Przepisy nie wprowadzają obowiązku sporządzania dodatkowych uzasadnień faktur korygujących. Podatnik nie ma obowiązku przedstawiania ani na fakturze, ani na dodatkowym dokumencie szczegółowych przyczyn dokonania korekty.

W przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, np. w związku z reklamacjami, jak również dokonano zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podatnik ma uprawnienie do wystawienia faktury korygującej. Obowiązkowe elementy takiej faktury są określone przez przepisy - są to: numer kolejny oraz data wystawienia faktury korygującej, informacje zawarte w fakturze pierwotnej (czyli tej, która jest korygowana) dotyczące stron transakcji oraz numer faktury, daty sprzedaży i wystawienia, a także nazwę towaru lub usługi, która stanowi o istocie transakcji, której zdarzenie dotyczy.

Dodatkowym wymogiem formalnym związanym z fakturą krygującą jest konieczność posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wymóg ten zasadniczo dotyczy transakcji realizowanych na terytorium kraju. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do obniżenia podatku należnego. Chociaż na ten temat pojawił się ostatnio odmienny pogląd w orzecznictwie (zob. wyrok WSA w Warszawie z 26 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 804/07).

Nie ma określonej formy, w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie takie może zatem być dokonane w każdej formie, która pozwala jednoznacznie udowodnić, iż odbiorca fakturę korygującą otrzymał. W praktyce najpowszechniejsze sposoby potwierdzeń to podpis nabywcy na kopii faktury korygującej wraz z oznaczeniem daty, pisemne potwierdzenie odbioru takiej faktury dokonane przez nabywcę na osobnym dokumencie, a także zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki listowej zawierającej oryginał faktury korygującej.

Przywołane zasady nie nakazują sporządzania dodatkowych uzasadnień faktur korygujących, podatnik nie ma zatem obowiązku przedstawiania ani na fakturze, ani na dodatkowym dokumencie szczegółowych przyczyn dokonania korekty. Nie można jednak zapomnieć, że w przypadku kontroli zobowiązań podatkowych podatnik być może będzie musiał udowodnić, że miał prawo do korekty. W takich okolicznościach, które mają zwykle miejsce po upływie pewnego czasu, może okazać się utrudnione przedstawienie organom podatkowym stosowanych wyjaśnień. Posiadanie w sąsiedztwie faktury korygującej gotowych wyjaśnień jest zatem z praktycznego punktu widzenia bardzo pomocne. W przedstawionej sytuacji nie ma obowiązku sporządzania wyjaśnień, a skoro zostało zawarte porozumienie z kontrahentem, to będzie ono pomocne w razie pytań organu. Należy pamiętać, że takie porozumienie, aby było pomocne, powinno mieć formę pisemną.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Par. 16 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).