Grażyna Nelip

doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB-Partner

Tak

Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech pochodzące z nieruchomości położonej w Polsce objęte są opodatkowaniem według polskich przepisów podatkowych i powinny być wykazane w zeznaniu rocznym składanym w Polsce.

W celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie na wstępie przedstawić należy dwie generalne zasady regulujące sposobem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Są to zasady nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego. Pierwsza z nich dotyczy osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski i powoduje, że objęte są one opodatkowaniem bez względu na miejsce, w którym dochody są uzyskiwane. Druga zaś obejmuje pozostałe osoby i nakłada na nie opodatkowanie polskim podatkiem dochodowym tylko w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. W przedstawionym przypadku należy rozważyć zastosowanie zasady ograniczonego obowiązku podatkowego, gdyż osoba uzyskująca dochody posiada miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec. W związku z zastosowaniem tej metody konieczne będzie więc objęcie opodatkowaniem polskim podatkiem dochodowym jedynie takich dochodów cudzoziemca, których źródło znajduje się w Polsce.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa przykładowy katalog dochodów, które można powiązać z terytorium Polski i do tego rodzaju dochodów zaliczają się również dochody z położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takich nieruchomości oraz z ich wynajmu.

A zatem z przedstawionych powyżej regulacji wynika, iż dochody osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec pochodzące z nieruchomości położonej w Polsce objęte są opodatkowaniem według polskich przepisów podatkowych. Zauważyć należy, że zasady te powinny być stosowane z odpowiednim uwzględnieniem właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Rozpatrując przypadek osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech musimy dokonać analizy stosownych postanowień umowy zawartej 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Artykuł 6 tej umowy potwierdza, że dochody pochodzące z nieruchomości położonych w Polsce osiągane przez osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech mogą być opodatkowane w Polsce zgodnie z polskim ustawodawstwem. Takie dochody po ich opodatkowaniu w Polsce powinny zostać wyłączone z obowiązku opodatkowania w Niemczech.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych poza określeniem dwóch metod objęcia opodatkowaniem w zależności od miejsca zamieszkania nie wprowadza innych odmienności w zakresie sposobu opodatkowania rezydentów i nierezydentów polskich. Zatem w przypadku, gdy określone dochody zostaną w Polsce objęte opodatkowaniem, będą one opodatkowane w ten sam sposób co dochody osób mieszkających w Polsce, a na osobie osiągającej takie dochody będą ciążyły co do zasady takie same obowiązki. Konieczne będzie więc zgłoszenie się przez taką osobę do polskiego organu podatkowego właściwego dla osób zagranicznych, comiesięczne uiszczanie zaliczek na podatek, a także składanie zeznań rocznych. Obowiązki podatkowe będą jednak dotyczy tylko dochodów osiąganych w Polsce.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 3 ust. 1-2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 6 oraz art. 24 umowy podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90).