ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął spór dotyczący zasad ustalania rynkowej wartości udziału w nieruchomości.

W rozpatrywanej przez sąd sprawie podatnik nabył udział w nieruchomości. Organy podatkowe zakwestionowały umowę, twierdząc, że jej przedmiot nie odpowiada wartości rynkowej. Wydana została decyzja określająca podatnikowi zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wartość nieruchomości została określona przy pomocy opinii biegłego powołanego przez organy podatkowe. Podatnik zakwestionował ją jako nierzetelną. Sprawa trafiła do szczecińskiego WSA.

Sąd uwzględnił skargę. Stwierdził, że nabycie rzeczy lub prawa majątkowego wymaga ustalenia ich wartości, nie zaś części wartości odpowiadającej wielkości udziału. Nabycie prawa sprawia bowiem, że nie można porównywać wartości udziału w nieruchomości z nieruchomością o podobnej cenie i powierzchni. Takie nabycie prawa powinno zatem uwzględniać specyfikę współwłasności.

Sąd podkreślił ponadto, że określenie wartości rynkowej powinno być dokonane rzetelnie i z należytą starannością, z uwzględnieniem zarówno jej stanu faktycznego, jak i stanu prawnego. Skład orzekający zauważył również, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) organ podatkowy dokonuje ustalenia wartości rynkowej z uwzględnieniem opinii biegłych, nie zaś na jej podstawie. Nie zwalnia to organu z obowiązku samodzielnego dokonania wszystkich niezbędnych ustaleń faktycznych.

Sygn. akt I SA/Sz 507/05