Pracownik w Islandii od uzyskanych dochodów płaci liniowy podatek krajowy na poziomie 22,75 proc. Dodatkowo także samorządy pobierają podatek liniowy w wysokości od 12,10 do 13,03 proc.
Obywatele polscy od 1 maja 2006 r. nie są zobowiązani do posiadania pozwolenia na pracę w Islandii. Nasz status został zrównany z obywatelami innych krajów Unii Europejskiej.
Łukasz Karwacki, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że niezbędne jest uzyskanie islandzkiego numeru identyfikacyjnego (kennitala).
- W tym celu powinniśmy udać się do urzędu statystycznego lub, co charakterystyczne dla Islandii, wypełnić wniosek na stronie internetowej urzędu statystycznego. Numer identyfikacyjny jest wymagany nie tylko dla celów podatkowych, ale także np. przy otwieraniu konta bankowego - podkreśla Łukasz Karwacki.
Dodaje, że osoby przebywające na terytorium Islandii powyżej trzech miesięcy (a więc prawdopodobnie każdy wyjeżdżający do Islandii w celu podjęcia pracy) muszą także uzyskać pozwolenie na pobyt.

Opodatkowanie pracy

Na skutek niedawnej reformy systemu podatkowego Islandia wprowadziła podatek liniowy, zastępując nim bardzo wysokie podatki od dochodów osobistych. Pracownik w Islandii, niezależnie od statusu swojej rezydencji podatkowej, opłaca podatek krajowy od dochodów według stałej stopy procentowej - 22,75 proc. Dodatkowo samorządy także pobierają podatek liniowy w wysokości, zależnie od samorządu od 12,10 do 13,03 proc.
- Łączny podatek wynosi więc, zależnie od części Islandii, w której osiągany jest dochód, od 34,95 do 35,78 proc. Ta dość wysoka stawka - w porównaniu z innymi krajami, które wprowadziły podatek liniowy - łagodzona jest wysoką kwotą wolną od opodatkowania. W 2008 roku kwota ta wynosi 1 191 000 koron islandzkich, (ponad 30 tys. zł) - wyjaśnia Łukasz Karwacki.
Wskazuje jednocześnie, że pracodawca w Irlandii płaci dodat- kowo podatek w wysokości 5,34 proc. wypłacanego wynagrodzenia. Środki z tego podatku wpłacane są do oddzielnego funduszu, z którego państwo wypłaca renty, zasiłki macierzyńskie oraz zasiłki dla osób bezrobotnych.
WAŻNA LICZBA
Od 34,95 do 35,78 - wynosi rozpiętość stawki podatku dochodowego w Islandii

Składki ubezpieczeniowe

Z informacji naszego eksperta z PricewaterhouseCoopers wynika, że składki na ubezpieczenie społeczne są, podobnie jak w Polsce, odprowadzone jako procent wynagrodzenia. W porównaniu z warunkami polskimi są one jednak dużo niższe. Stawka pobierana z pensji pracownika wynosi 4 proc., natomiast pracodawca ze swoich środków wpłaca 8 proc. z pensji pracownika. Istnieje możliwość, aby na wniosek pracodawcy i pracownika były wpłacane wyższe kwoty niż wskazane, natomiast nie jest to rozwiązanie popularne. Znacznie częściej pracownicy zawierają dodatkowe umowy z prywatnymi funduszami emerytalnymi.
- Środki wpłacane do funduszu emerytalnego do wysokości 4 proc. wynagrodzenia brutto są w zeznaniu podatkowym odliczane od dochodu (na identycznych zasadach jak środki wpłacone do systemu ubezpieczeń społecznych) - podpowiada Łukasz Karwacki.
Stwierdza również, że polski pracodawca oddelegowujący swoich pracowników do pracy w Islandii ma także możliwość zwolnienia od odprowadzania składek do islandzkiego systemu ubezpieczeniowego. Konieczne w tym przypadku jest uzyskanie zgody władz ubezpieczeniowych obu krajów na utrzymanie stosowania polskich przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Wniosek o tę zgodę jest składany do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a zgoda wydawana jest w formie poświadczenia na formularzu E101.

Odliczenia podatkowe

Poza wspomnianymi odliczeniami składek na ubezpieczenia społeczne w islandzkim systemie podatkowym można znaleźć odliczenia od podatku:
a) odliczenie kwoty odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę lub kupno domu, kupno mieszkania itp. Odliczenie to zależne jest od statusu podatnika. Podatnik rozliczający się indywidualnie może odliczyć kwotę 179 713 koron islandzkich, rodzic wychowujący dziecko odliczy już kwotę 231 125 koron, natomiast małżeństwo (lub zarejestrowana para) rozliczające się wspólnie może obniżyć wymiar podatku o 297 194 korony. Odliczenia te są jednak ograniczane w miarę wzrostu wielkości dochodów podatników.
b) w Islandii obowiązuje również ulga z tytułu wychowywania dzieci. Ulga ta zależna jest od wieku dziecka. Wynosi ona:
• gdy dziecko ma mniej niż siedem lat - 57 891 koron dla wszystkich podatników,
• gdy dziecko ma więcej niż siedem lat, a mniej niż 18 lat ulga zależna jest także od statusu podatnika,
• dla osoby rozliczającej się indywidualnie oraz małżeństw (każde z rodziców może odliczyć poniższe kwoty) wynosi ona:
- 144 116 koron na pierwsze dziecko,
- 171 545 koron na każde z kolejnych wychowywanych dzieci,
• dla samotnych rodziców:
- 240 034 koron na pierwsze dziecko,
- 246 227 koron na każde z kolejnych wychowywanych dzieci.
Skorzystanie z ulgi na dziecko w wieku pomiędzy 7 a 18 lat jest dodatkowo ograniczone wysokością dochodu. Mogą z niej skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 1 207 746 koron oraz małżeństwa, których dochód nie przekracza 2 415 492 koron.
Specyficznym dla Islandii rozwiązaniem jest ulga dla marynarzy i rybaków, która wynosi 874 korony za każdy dzień pracy.
- Swoistym zwolnieniem okazały się przepisy ostatnio wprowadzonej ustawy dotyczącej opcji na akcje, przekazywanych przez pracodawców pracownikom. Ta bardzo popularna w Islandii metoda wynagradzania zatrudnionych była ograniczana bardzo wysokimi podatkami - jeszcze kilka lat temu były dochody z realizacji tychże opcji opodatkowane na zasadach ogólnych, a podatek w Islandii wynosił wtedy około 50 proc. Obecnie dochód z realizacji opcji jest nieopodatkowany, a podatek nałożony jest jedynie w momencie sprzedaży akcji pochodzących ze zrealizowanych opcji i wynosi 10 proc. przychodu - podpowiada Łukasz Karwacki. Obwarowane jest takie traktowanie kilkoma warunkami - opcje te muszą być przyznawane wszystkim pracownikom, pracownik musi posiadać akcje co najmniej dwa lata, a sprzedaż nie może być warta więcej niż 600 tys. koron.

Obowiązki administracyjne

Pracodawca wypłacający pracownikowi pensję w Islandii jest zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek (po wcześniejszym odliczeniu składek pracownika na ubezpieczenia społeczne). Podatek odciągany jest w stałej wysokości 35,72 proc. (w której zawarta jest stawka krajowa 22,75 proc. oraz uśredniona stawka lokalna w wysokości 12,97 proc.) po odliczeniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 34 034 koron islandzkich.
Łukasz Karwacki podkreśla, że osoba przekraczająca dochody zwolnione od opodatkowania ma obowiązek wpłaty kwoty w wysokości 7103 koron islandzkich na specjalny fundusz, którego środki przeznaczone są na potrzeby osób starszych.
Zasadniczo obowiązek złożenia zeznania rocznego w Islandii przez pracownika upływa z końcem marca roku następującego po roku podatkowym, ale jest on każdorazowo określany przez władze skarbowe tego kraju. Natomiast osoby wyjeżdżające z Islandii w ciągu roku podatkowego powinny rozliczyć się z urzędem skarbowym przed swoim wyjazdem. Na podstawie dokumentu złożonego do urzędu skarbowego urząd, w terminie do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym, wydaje ostateczny dokument, na podstawie którego dokonywane są zwroty bądź wymagane są dopłaty.