RENATA MIKULEWICZ

radca prawny, dział szkoleń Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem uznaje się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Przemieszczenie do kraju towaru uprzednio zaimportowanego i dopuszczonego do obrotu na obszarze Wspólnoty (np. w Austrii) będzie wewnątrzwspólnotowym nabyciem. Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia rodzi obowiązek rozliczenia w Polsce VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy należy rozliczyć VAT z zastosowaniem stawki krajowej dla danego towaru wystawiając fakturę wewnętrzną. Wystawiona z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów faktura wewnętrzna winna być ujęta zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego.

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów, wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi podatek naliczony, który w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy podlega odliczeniu od podatku należnego.

Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku sprowadzonego przez podatnika VAT z kraju trzeciego (np. Chin) towaru, który zostaje dopuszczony do obrotu w kraju Wspólnoty innym niż Polska (np. Austria), a następnie transportu tego towaru do Polski w celu dalszej odsprzedaży, ma miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podatnik powinien dokonać rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie faktury wewnętrznej w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 5, art. 31 ust. 1-2, art. 86 ust. 10 pkt 2 oraz art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).