RAPORT

Polak pracujący w 2008 roku w Słowenii, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2009 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Arkadiusz Gliniecki, doradca podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie ze słoweńskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Słowenii (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce) nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podatek w Słowenii

W Słowenii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.

- Dochody nierezydentów w 2008 roku są opodatkowane stawkami: 16 proc. do 6800 euro, 27 proc. do 13 600 euro, 41 proc. ponad 13 600 euro - podkreśla Arkadiusz Gliniecki.

Wyjaśnia, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczalne dla celów podatkowych w Słowenii. W roku 2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 22,1 proc.

Bez podwójnych podatków

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Słowenii stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody ze słoweńskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 roku wynoszą 111,25 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Słowenii dieta wynosi 36 euro).

Ważne! Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia