Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymał nieodpłatnie karetkę. Czy zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości należy ją zaksięgować jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych równomiernie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych - pyta nasz czytelnik.

W przypadku zakładów opieki zdrowotnej księgowanie środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie misi odbywać się z uwzględnieniem odrębnych przepisów, tj. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 57 tej ustawy przekazane z budżetu państwa dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe zwiększają fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Oznacza to, że otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ujmuje się w korespondencji z kontem Fundusz założycielski (np. strona Wn konta 010 Środki trwałe, strona Ma konta 801 - Fundusz założycielski).

Należy jednak pamiętać, że karetka będzie środkiem trwałym tylko wtedy, gdy spełnia kryteria definicji tych składników majątku zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. W związku z tym powinna być przede wszystkim kompletna, zdatna do użytku i przeznaczona na potrzeby jednostki. Natomiast przewidywany okres jej ekonomicznej użyteczności musi być dłuższy niż rok.

Ten sposób ewidencji nie będzie właściwy, gdy zakład opieki zdrowotnej otrzyma nieodpłatnie środek o małej wartości, np. szafki czy łóżka szpitalne. Nawet jeżeli spełniają one kryteria definicji środków trwałych, nie powinny być kwalifikowane w ten sposób.

Należy więc pamiętać, że decyzje związane z ujmowaniem w księgach rachunkowych aktywów trwałych o małej wartości powinno być dokonywane z uwzględnieniem zasady istotności. Próg może być przyjęty w jednostkach na różnym poziomie i powinien być zapisany w zasadach (polityce) rachunkowości. Decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor SP ZOZ.

Ważne!

Otrzymany nieodpłatnie środek trwały zwiększa fundusz założycielski ZOZ. W przypadku jego sprzedaży nieumorzoną wartość początkową należy zaksięgować na zmniejszenie tego funduszu (strona Wn konta 801 - Fundusz założycielski, strona Ma konta 010 Środki trwałe)

Podstawa prawna

Art. 57 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).