Podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka osobowa, lecz jej wspólnik. Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej jest obojętne podatkowo.
ORZECZENIE
Zapadł korzystny wyrok dla wspólników spółek osobowych - wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej jest obojętne podatkowo. Sąd podkreślił, że w przypadku spółek osobowych to nie one, ale ich wspólnicy będący osobami fizycznymi są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami z innych źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. Sąd stwierdził również, że czynność prawna wniesienia wkładu do spółki przez wspólnika jest obojętna z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, sąd orzekł, że wystąpienie wspólnika spółki osobowej (w omawianej sprawie spółki jawnej) jest obojętne podatkowo dla wspólnika. Nie ma on zatem obowiązku zapłaty podatku od kapitału wypłaconego mu w momencie wystąpienia ze spółki.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił tezy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt FSK 594/04), który uznał, że wystąpienie wspólnika ze spółki i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. NSA dodał również, że zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku. Również WSA w omawianym wyroku przypomniał, że podstawową zasadą funkcjonującą w PIT jest zakaz podwójnego opodatkowania. Podobnie orzekł WSA w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 72/07, prawomocny).
Sygn. akt III SA/Wa 2930/08 (nieprawomocny)