Rządowy projekt zmian w PIT zakłada likwidację ulgi meldunkowej i modyfikację ulgi na dzieci oraz możliwość odliczania zagranicznych składek ubezpieczeniowych.
Projekt zmian w ustawie o PIT, który opublikowało Ministerstwo Finansów, likwiduje od przyszłego roku tzw. ulgę meldunkową (zwolnienie z podatku sprzedaży nieruchomości, gdy się było w niej zameldowanym co najmniej rok). W zamian proponuje się wprowadzenie rozwiązania (które w podobnym kształcie istniało przed 2007 rokiem), polegającego na zwolnieniu z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli w okresie dwóch lat od dnia zbycia przychód uzyskany z tego zbycia podatnik przeznaczy na określone cele mieszkaniowe.

Zmiany w uldze na dzieci

Projekt zakłada też pozytywne zmiany dla podatników, gdyż rozszerza zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci) o opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. Dodatkowo ulga przysługiwałaby na dziecko: niepełnosprawne - bez względu na wiek i wysokość dochodów, jeżeli otrzymuje zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny, rentę socjalną oraz pełnoletnie (do ukończenia 25 roku życia) uczące się szkołach (również poza granicami Polski) w związku z wykonywaniem przez podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Doprecyzowano przepisy poprzez wprowadzenie zasady, że ulga przysługiwałaby za miesiące kalendarzowe, w których dziecko pozostawało pod władzą rodzicielską, opieką prawną lub w rodzinie zastępczej. Odliczenie ma dotyczyć łącznie obojga rodziców, opiekunów lub rodziców zastępczych dziecka pozostających w związku małżeńskim. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub w odniesieniu do których orzeczona została separacja, ulga przysługiwać będzie jedynie temu rodzicowi, z którym dziecko zamieszkuje.
Proponuje się też wprowadzenie obowiązku przedstawienia odpowiednich dokumentów - na wezwanie organu podatkowego - niezbędnych do ustalenia prawa do ulgi, np. odpisu orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Zarobki zagraniczne

Inną korzystną zmianą będzie dostosowanie przepisów ustawy o PIT do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r., sygn. akt K 18/06 przez wprowadzenie możliwości odliczeń zapłaconych w obcych systemach ubezpieczeniowych obowiązkowych składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych.
Dla osób zarabiających za granicą projekt przewiduje zwolnienie z PIT przychodów do wysokości 30 proc. diet przysługujących za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy oraz z innego tytułu. Po przyjęciu propozycji, ze zwolnienia korzystać będą nie tylko osoby pozostające w stosunku pracy (tak, jak dotychczas), ale także osoby uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.
Modyfikacji podlegały będą zasady dotyczące łącznego opodatkowania dochodów małżonków, poprzez równe traktowanie małżonków mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podobnie owdowiali małżonkowie będący nierezydentami skorzystają z preferencji w postaci wspólnego rozliczenia dochodów. O łączne opodatkowanie dochodów będzie mógł złożyć wniosek także nierezydent, którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego oraz nierezydent, którego małżonek zmarł po zakończeniu roku podatkowego, za które jest składane zeznanie podatkowe, ale przed jego złożeniem.
1 grudnia 2008 r. od tego dnia mają wejść w życie zmiany pozwalające odliczać zagraniczne składki emerytalno-rentowe i zdrowotne
Więcej: www.mf.gov.pl