Od 1 styczna 2009 r. zacznie obowiązywać przepis ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zgodnie z którym należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych będą mogły być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia. Natomiast jeżeli jednostka przeznacza te składniki majątku do sprzedaży w okresie do trzech miesięcy, to wartość będzie ustalana według ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Dotychczas należności i udzielone pożyczki były wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Jak twierdzi Grażyna Bamber, biegły rewident współpracujący z biurem POL-TAX, należności i udzielone pożyczki spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy o rachunkowości dla instrumentów finansowych. W konsekwencji można zastosować do nich zasady wyceny określone rozporządzeniem ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

- Wybór metody wyceny należy określić w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości i obowiązuje od początku roku obrotowego - twierdzi nasza rozmówczyni.

Według Grażyny Bamber zaliczenie należności i udzielonych pożyczek do aktywów finansowych i zmiana sposobu ich wyceny zgodnie ze znowelizowaną ustawą może mieć zastosowanie w przypadku, gdy jednostka decyduje się na ich odsprzedaż za określoną cenę np. faktorowi i sama nie zajmuje się ich dochodzeniem, bądź ze względu na płynność finansową. Ekspert uważa, że zmiana zasad wyceny w tym przypadku może być korzystna dla jednostki, która ma bardzo rozdrobnionych odbiorców lub wymuszone przez nich wydłużone terminy płatności.