Od 1 stycznia 2009 r. w ustawie o rachunkowości zacznie funkcjonować nowa definicja inwestycji. W myśl znowelizowanego przepisu jednostki będą mogły kwalifikować do tej grupy aktywów m.in. nieruchomości wytworzone we własnym zakresie (np. wybudowany budynek), które nie będą użytkowane przez jednostkę na jej własne potrzeby, lecz będą utrzymywane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Według nowej definicji o kwalifikacji aktywów do inwestycji będzie decydować aktualny sposób ich wykorzystywania, a nie cel nabycia.

Tomasz Karpiński, konsultant w dziale audytu TPA Horwath Horodko Audit, wyjaśnia, że zmiana obowiązującej definicji nieruchomości umożliwi dokonywanie zmian kwalifikacji nabytych aktywów. Dotychczas jednostki zaliczały do inwestycji wyłącznie aktywa, które zostały nabyte w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych.

- Pozostałe składniki majątku wytworzone we własnym zakresie lub otrzymane nieodpłatnie, jak również aktywa ujęte pierwotne w innych pozycjach bilansowych, nie mogły zostać zaprezentowane jako inwestycje, mimo że były one utrzymywane przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych - twierdzi rozmówca.

Tomasz Karpiński dodaje, że zmiana w definicji inwestycji słowa - nabyte na posiadane - powoduje, że na prezentację aktywów w sprawozdaniach dla okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 r. nie będzie miał wpływ ani sposób wejścia w posiadanie, ani wcześniejsza kwalifikacja danego składnika majątku. Wiążący będzie charakter i celowość posiadanego majątku.