Podatnik otrzymał od kontrahenta dwie faktury, które zostały wysłane pocztą 29 czerwca, a trzecią odebrał osobiście prezes spółki w siedzibie klienta 30 czerwca. Organy podatkowe zakwestionowały możliwość odliczenia VAT wynikającą z tych faktur i określiły podatnikowi wysokość VAT za czerwiec oraz ustaliły dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego stwierdzono, że podatnik nie mógł otrzymać faktur w tym samym miesiącu, w którym na ich podstawie odliczał VAT z tej racji, że niemożliwe było dostarczenie przesyłki poleconej tego samego dnia, w którym była wysłana (organy powoływały się na opinię uzyskaną z urzędu pocztowego).

Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się podatnik. Jego zdaniem, brak wykazania przez organ innej daty otrzymania faktur niż ta, którą wskazał, a także oparcie się wyłącznie na domniemaniu zaistnienia pewnego stanu faktycznego, nie stanowi podstawy do pozbawienia go prawa do odliczenia podatku za miesiąc, w którym faktury te otrzymał. Podatnik powołał się na orzecznictwo NSA, wskazując, że jeżeli organ kwestionuje miesiąc otrzymania faktury, to jest obowiązany to udowodnić.

WSA przyznał rację podatnikowi. Jak ustalił sąd, organ nie obalił twierdzenia strony, że otrzymała faktury w czerwcu, ani nie wykazał, że nastąpiło to w innej dacie. W ocenie sądu wydana decyzja narusza podstawowe reguły postępowania podatkowego dotyczące zasady prawdy obiektywnej oraz zasady ustalenia rozstrzygnięcia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego.

Sygn. akt I SA/Bd 246/07

AGNIESZKA MULKITYN

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte