Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji ustawy Prawo celne. Projektowane zmiany są nakierowane przede wszystkim na wprowadzenie uproszczeń i ułatwień w obrocie towarami z państwami trzecimi. Ustawa przewiduje m.in. zmiany w zakresie procedury unieważnienia zgłoszenia celnego, która dostosowuje tę instytucję do przyjętej w przepisach prawa celnego konstrukcji bezdecyzyjnego załatwiania spraw związanych z objęciem towaru procedurą celną. W przypadku elektronicznego zgłoszenia celnego jego obsługa dokonywana jest poprzez wymianę elektronicznych komunikatów informujących o etapie postępowania ze zgłoszeniem celnym, w tym m.in. komunikat informujący o unieważnieniu zgłoszenia celnego. Dostarczenie takiego komunikatu podmiotowi równoznaczne będzie z unieważnieniem zgłoszenia celnego. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie unieważnienia zgłoszenia celnego na wniosek osoby zainteresowanej. Unieważnienie dokonywane z urzędu, jak też odmowa unieważnienia zgłoszenia będą załatwiane przez organ celny w drodze decyzji administracyjnej.

Zaproponowano także nowelizację przepisów dotyczących właściwości organów celnych w sprawach związanych z udzielaniem pozwoleń na prowadzenie składu celnego. Zmiana przenosi upoważnienie do wydawania rozstrzygnięć w tej materii z dyrektorów izb celnych na naczelników urzędów celnych. Zmiana spowoduje skrócenie terminu rozpatrzenia wniosku. W zakresie stosowania procedury składu celnego pozwoli natomiast na odstąpienie od ubiegania się o odrębne pozwolenie na stosowanie procedury składu celnego w przypadku korzystania z procedury w prywatnych składach celnych oraz w publicznych składach celnych, w sytuacji gdy prowadzący skład celny będzie jednocześnie korzystającym z procedury składu celnego.

Nowelizacja uchyla przepis regulujący normy ilościowe przywożonego paliwa zwolnionego z należności celnych. Ograniczenia w tym zakresie zniesione zostały dyrektywą Rady z 20 grudnia 2007 r. 2007/74/WE, w związku z tym powstała konieczność dostosowania krajowych przepisów do regulacji wspólnotowych. Ustawa wprowadza także delegację dla ministra finansów, która pozwoli na uregulowanie w prawie krajowym, wzorem innych państw członkowskich, rozwiązań prawnych związanych z przemieszczeniem na terenie kraju towarów objętych uprzywilejowanym traktowaniem taryfowym ze względu na ich końcowe przeznaczenie.

Więcej: www.mf.gov.pl