ZMIANA PRAWA - Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła wczoraj pracę nad ustawą abolicyjną dla Polaków pracujących za granicą.
Pod obrady Komisji trafiły trzy projekty ustaw: rządowy i dwa poselskie. Komisja zdecydowała, że wiodący będzie projekt rządowy, natomiast pozostałe projekty będą rozpatrywane jako ewentualne poprawki do ustawy.
Propozycja rządowa zakłada umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami dla podatników, którzy nie zapłacili z Polsce podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez nich zeznania podatkowego. Osoby, które wywiązały się z obowiązku rozliczenia z fiskusem, otrzymałyby natomiast zwrot podatku. Fiskus umorzy lub zwróci część podatku. Będzie ona wyliczona jako różnica między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Rozwiązanie to będzie obejmowało lata 2002-2007. Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. miałaby zastosowanie specjalna ulga podatkowa. Projekt zawiera także przepisy, które uniemożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej podatników, którzy w kraju nie zapłacili podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Komisja w tym tygodniu będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy.
Przypomnijmy, że propozycja Platformy Obywatelskiej przewidywała wprowadzenie abolicji w drodze rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku. Rozwiązanie zaproponowane przez klub Marka Borowskiego zakładało natomiast możliwość wyboru metody opodatkowania zagranicznych dochodów w Polsce.