RAPORT

Polak pracujący w 2008 roku w Portugalii, ale będą-cy rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2009 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Łukasz Grzejdziak z KPMG wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z portugalskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Portugalii (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce), nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

W Portugalii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.

- Dochody nierezydentów w 2008 roku są opodatkowane stawką liniową w wysokości 25 proc. - podkreśla Łukasz Grzejdziak.

Wyjaśnia też, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które nie są odliczalne dla celów podatkowych w Portugalii. W roku 2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 11 proc.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Portugalii stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z portugalskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 roku wynosiły 111,25 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w Portugalii dieta wynosi 48 euro).

- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać z ulg i zwolnień. Jeśli jednak zeznanie podatkowe jest składane po terminie, podatnik nie ma prawa do rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem ani do skorzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Portugalii nie mogą być odliczone w Polsce - dodaje Barbara Pyzel.