W sobotę 21 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o PIT. Ustawa rozszerza katalog odszkodowań zwolnionych z podatku. Zmiana dotyczy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy i polega na objęciu zwolnieniem podatkowym odszkodowań uzyskanych na mocy ugody sądowej. Ugody zawierane umownie oraz odszkodowania wynikające z umów będą w dalszym ciągu opodatkowane.

Zgodne z obecnymi przepisami jest, że odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, są zwolnione z podatku dochodowego, z wyjątkiem m.in. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Dotychczasowe brzmienie nowelizowanego przepisu ustawy o PIT powodowało nierówność opodatkowania odszkodowań uzyskanych na drodze sądowej. Wolne od podatku były tylko odszkodowania przyznane wyrokiem sądu. Jeżeli natomiast poszkodowany zawarł przed sądem ugodę, musiał zapłacić podatek od wypłaconej na tej podstawie rekompensaty.

Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06). Trybunał orzekł o niezgodności art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) z konstytucją w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych w wyniku ugody sądowej.