Sejm jednogłośnie uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerzającą katalog odszkodowań zwolnionych z podatku. Nowelizacja zakłada, że wolne od podatku dochodowego będą odszkodowania przyznane ugodą sądową. Ustawa dostosowuje tym samym przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 26 listopada 2006 r. uznał za niezgodne z konstytucją obowiązujące wyłączenie z podatkowego zwolnienia odszkodowań wynikających z zawartych przed sądem ugód (sygn. akt SK 51/06).

Dziś odszkodowania wypłacone w ramach ugody sądowej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, podczas gdy odszkodowania przyznane wyrokiem sądu mogą być wolne od podatku. Obecne przepisy różnicują zatem poszkodowanych, którzy wystąpili do sądu o odszkodowanie i ze względu na przebieg sprawy zawarli ugodę sądową lub uzyskali wyrok. Tymczasem w praktyce rezultat zakończenia postępowania w drodze wyroku, czy też ugody, jest tożsamy. Niesłuszne jest zatem to, że ustawodawca zachęca strony do zakończenia postępowania sądowego ugodą, jednocześnie nadkładając na osobę, która zaakceptowała ugodowe rozwiązanie sprawy, obowiązek zapłaty podatku od wypłaconego odszkodowania.

Warto podkreślić, że przyjęta ustawa, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, likwiduje wyłączenie zwolnienia podatkowego w zakresie odszkodowań wypłaconych w wyniku ugody sądowej. Oznacza to, że w dalszym ciągu opodatkowane będą odszkodowania, które strony ustaliły umownie. Celem takiego rozwiązania jest wyeliminowanie wypadków zmowy stron co do zajścia fikcyjnej szkody i tym samym ustalenia fikcyjnego odszkodowania zwolnionego z podatku.

Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa trafi teraz do Senatu.