STAN FAKTYCZNY

Organy podatkowe przeprowadziły u podatnika kontrolę prowadzonej w 2002 roku działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Ostatecznie organy zarzuciły podatnikowi m.in. to, że do celów podatku dochodowego od osób fizycznych prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Choć do dnia 20 stycznia 2002 r. nie złożył zawiadomienia o zrzeczeniu się ryczałtu.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę.

Jak przypomniał sąd, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2002 roku przewidywały możliwość wyboru innej niż ryczałt ewidencjonowany formy opodatkowania poprzez złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Przy czym zrzeczenie powinno być dokonane nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku. Sam skarżący przyznaje, że wspomnianego oświadczenia o zrzeczeniu się z opodatkowania w 2002 roku podatkiem zryczałtowanym nie złożył w wyznaczonym terminie. Powołuje się za to na wprowadzenie w błąd przez pracowników urzędu skarbowego, w którym dokonywał rozliczeń podatkowych.

Jak podkreślił sąd, skarżący swoich twierdzeń o wprowadzeniu w błąd przez pracowników urzędu skarbowego nie udowodnił. Nie wnioskował o przeprowadzenie dowodów na tę okoliczność. Nie wniósł też uwag do zebranego przez organ odwoławczy materiału dowodowego.

Jak zauważył sąd, przepisy Ordynacji podatkowej regulujące tryb przywracania uchybionych terminów stosuje się jedynie do terminów procesowych. Termin do złożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym jest terminem materialnym. Jego upływ powoduje wygaśnięcie praw i obowiązków materialnoprawnych (w omawianym przypadku praw do wyboru formy opodatkowania), co powoduje, że termin ten nie ma waloru przywracalności.

Wyrok WSA Białystok z 11 maja 2006 r., niepublikowany.

SYGN. AKT I SA/Bk 278/05

Opracowała Aleksandra Tarka