JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ PREZYDENT

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną - nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie wypłaca: gmina w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi, Skarb Państwa w odniesieniu do pozostałych dróg. Czy decyzje orzekające o ustaleniu i wypłacie odszkodowania podlegają opłacie skarbowej w sytuacji, gdy wniosek o ustalenie odszkodowania został złożony i zarejestrowany do 31 grudnia 2005 r. (tj. w ustawowym terminie), natomiast wszczęcie i przeprowadzenie postępowania rozstrzyganego decyzją administracyjną następuje po 1 stycznia 2007 r., a więc już pod działaniem obecnie obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej?

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2006 r., a więc również w dniu 31 grudnia 2005 r., tj. w dniu upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania, za zajęte z mocy prawa grunty (na podstawie przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną), opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej m.in. podania, załączniki, wnioski, odwołania, zażalenia i załączniki do podań. Wnioski o wypłatę odszkodowania, o których mowa wyżej, były zwolnione z opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 19 obowiązującej obecnie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635), jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

W konsekwencji art. 19 obecnie obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej nakazuje do spraw, do których podania wniesiono przed wejściem w życie nowej ustawy, stosowanie dotychczasowych przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Wobec tego podania złożone w 2005 roku w sprawach odszkodowań były zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej. Zatem wydanie w 2007 roku decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania, gdy podanie złożono przed dniem 31 grudnia 2005 r., nie podlega opłacie skarbowej.

Postanowienie prezydenta miasta Nowy Sącz z 12 czerwca 2007 r., nr WKP.RKP.MO.3120-103/07.

EWA MATYSZEWSKA