Nie są prowadzone prace nad zmianami ustawy o rachunkowości w zakresie uproszczeń dla małych i średnich jednostek - poinformowało GP Ministerstwo Finansów. Natomiast przyszły jej kształt będzie determinowany zarówno sugestiami m. in. ze strony Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącymi koncepcji możliwych kierunków zmian w ustawie, jak i zmianami zaproponowanymi w tym zakresie w dyrektywach unijnych dotyczących rachunkowości.

Resort finansów wskazuje, że Komisja Europejska (KE) realizując program redukcji obciążeń administracyjnych między innymi w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej, wydała w lipcu 2007 r. komunikat dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu. Komunikat ten, zawierający propozycje uproszczeń w Dyrektywach Rachunkowych, został poddany szerokim konsultacjom publicznym. W konsekwencji KE przedstawiła projekt dyrektywy zmieniającej Czwartą i Siódmą Dyrektywę Rachunkową.

Zakłada ona, po pierwsze, wprowadzenie opcji dla państwa członkowskiego dla zwolnienia średnich jednostek z obowiązku ujawniania w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego danych na temat przychodów netto w podziale na rodzaje działalności i rynki geograficzne oraz informacji na temat kosztów organizacji spółki. Po drugie, wprowadzenie opcji dla państwa członkowskiego dla zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania jednostki dominującej posiadającej wyłącznie nieistotne jednostki zależne.

Ministerstwo Finansów podkreśla również, że pozostałe propozycje z Komunikatu KE, takie jak wprowadzenie kategorii mikroprzedsiębiorstwa i zwolnienie tego rodzaju jednostek ze stosowania Dyrektyw Rachunkowych - ze względu na niewystarczające poparcie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej - zostaną rozpatrzone przez KE na późniejszym etapie.

Przypomnijmy, że Komitet Standardów Rachunkowości trzeciej kadencji na końcu swojej działalności przedstawił dokument koncepcyjny dotyczący zmian w ustawie o rachunkowości. Część z postulatów w tym zakresie dotyczy ułatwień dla małych i średnich firm.

Ważne!

Unia Europejska chce zwolnić średnie firmy z obowiązku ujawniania w informacji dodatkowej do sprawozdania danych na temat przychodów netto w podziale na rodzaje działalności i rynki geograficzne