POLA KOMPROMISU

Obie strony zgadzają się, że uprawnienia osób usługowo prowadzących księgi powinny zostać przeniesione do ustawy o rachunkowości lub innej.

Czy księgowi stanowią zagrożenie dla wykonywania czynności doradztwa podatkowego, czy doradców podatkowych?

Zbigniew Messner

Księgowi nie stanowią takiego zagrożenia, ponieważ przede wszystkim nie traktują doradców podatkowych jako konkurentów. Doradztwo podatkowe nie polega jedynie na wydawaniu porad i opinii oraz sporządzaniu deklaracji. Zadaniem doradcy podatkowego jest również reprezentowanie firmy. Jeśli istnieje jakiś spór podatkowy, to jest to dla niego pole do działania. Takiej roli księgowy nie odgrywa. A zatem wyrok Trybunału nie oznacza zmniejszenia pola działania doradców podatkowych.

Zbigniew Błaszczyk

Chcę podkreślić, że doradcy podatkowi nie są negatywnie nastawieni do księgowych wykonujących swój zawód na podstawie odrębnych przepisów, a zatem osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie stanowią zagrożenia dla doradców podatkowych. Rynek, na którym działają oba zawody, podlega regulacjom, ale jest rynkiem wolnym. Nie ma ograniczenia dostępu ani do zawodu księgowego, ani do zawodu doradcy podatkowego.

Czy doradcy powinni mieć możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy należałoby rozdzielić oba zawody?

Zbigniew Messner

Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Gdybyśmy byli ortodoksyjni, powiedzielibyśmy, że wszystko, co łączy się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, powinny wykonywać osoby posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów. Jeśli chodzi o prowadzenie pełnej rachunkowości, to doradcy powinni zdawać egzaminy na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast uproszczone ewidencje, czyli księgę przychodów i rozchodów, mogą prowadzić.

Zbigniew Błaszczyk

Ustawa o doradztwie podatkowym przewiduje możliwość wykonywania przez doradców czynności, które są podstawą funkcjonowania księgowych uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg. Myślę, że po dziesięciu latach funkcjonowania ustawy o doradztwie podatkowym odebranie tych uprawnień doradcom nie byłoby zasadne, mimo że znaczna część doradców posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czy zakres czynności doradztwa osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg powinien zostać przeniesiony do ustawy o rachunkowości?

Zbigniew Messner

Tak. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zabiega o to, aby uregulować w ustawie o rachunkowości zawód księgowego. Chcę jednak podkreślić, że nie domagamy się ograniczenia zawodu. Natomiast należałoby określić, kto odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz za sporządzenie prawidłowego sprawozdania finansowego, jakie musi mieć kwalifikacje, uprawnienia i wymagania. Nadal jednak chcemy, żeby to był zawód otwarty.

Zbigniew Błaszczyk

Zdaniem Trybunału regulacje dotyczące określonej grupy zawodowej powinny być określone we właściwej dla tej grupy zawodowej ustawie. Uważam, że księgowi powinni zorganizować się w grupę zawodową, której prawa i obowiązki byłyby określone w ustawie o księgowych lub o księgowości. Powinna więc powstać ustawa regulująca zasady wykonywania zawodu przez księgowych.

Czy w obu zawodach regulacje dotyczące reklamy nie powinny być takie same?

Zbigniew Messner

W zakresie prowadzenia biur przepisy powinny być takie same. Tu należałoby oba zawody zrównać. Jeśli ma być konkurencja między nami, to niech to będzie konkurencja rzetelna. A zatem doradcy podatkowi prowadzący księgi rachunkowe powinni mieć prawo reklamy, pod warunkiem że mają uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg.

Zbigniew Błaszczyk

Jestem zwolennikiem szerokiego otwarcia rynku. W moim przekonaniu większość wolnych zawodów zaufania publicznego mogłaby być reklamowana. Nie widzę również w tej kwestii różnicy między zawodem księgowego i doradcy. Zniesienie zakazu reklamy doradców zapewniłoby wyrównanie szans obydwu grup zawodowych na rynku.

Rozmawiał Łukasz Zalewski

Zdjęcia WOJCIECH GÓRSKI