W czwartek (12 czerwca) Sejm ma rozpatrzyć w pierwszym czytaniu zmiany do ustawy o PIT zaproponowane przez posłów PiS i Lewicy. Obydwa zakładają zniesienie podatku od oszczędności. I to zarówno tych gromadzonych w bankach, jak i w SKOK-ach. Żaden z nich nie przewiduje natomiast zniesienia podatku od inwestycji giełdowych. Żaden nie ma też poparcia koalicji rządzącej.

Projekt Lewicy (druk sejmowy nr 405) przewiduje wprowadzenie specjalnego zwolnienia w art. 21 ustawy o PIT. Gdyby został uchwalony (na co szans raczej nie ma, przepis ten przewidywałby, że zwolnione z podatku dochodowego są: odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub na rachunkach prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z wyjątkiem odsetek od środków pieniężnych na rachunkach utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością lub wykonywanym wolnym zawodem (nowy art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy o PIT). Zwolnienie obowiązywałoby od 1 stycznia 2009 roku. W uzasadnieniu projektodawcy tłumaczą, że: "Zmniejszenie środków budżetowych z tytułu opodatkowania odsetek szacuje się na około 900 mln. złotych i może być pokryte w przyszłych latach poprzez zwiększenie efektywności poborów podatków."

Projekt PiS (druk sejmowy nr 435), również przewiduje nowe zwolnienie w art. 21 ustawy o PIT.

Jednak PiS chce dodatkowo zmienić art. 30a ustawy.

Pierwsza zmiana, analogicznie jak w projekcie Lewicy, sprowadza się do dodania w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT nowego pkt 130, który przewidywałby, że wolne od podatku dochodowego są: odsetki oraz inne przychody ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez banki lub przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, o ile umowa wiążąca z bankiem lub z kasą oszczędnościowo-kredytową stanowi, iż rachunki te nie są prowadzone dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej (nowy art. 21 ust.1 pkt 130).

Druga zmiana miałaby polegać na nadaniu nowego brzmienia art. 30a ust. 1 pkt 3, który miałby przewidywać, że: Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem: a) środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, b) odsetek oraz innych przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 130. Zwolnienie obowiązywałoby z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 roku (ten projekt też niestety ma nikłe szanse na uchwalenie). Konieczny byłby zatem zwrot podatku pobranego przez banki od naszych oszczędności w okresie od 1 stycznia do dnia wejścia ustawy w życie. Sama ustawa nie przewiduje procedury zwrotu, a zatem konieczne byłoby składanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty. Projektodawcy przewidują, że "Projekt może spowodować zmniejszenie dochodów budżetu państwa w wysokości nie przekraczającej kwoty około 1.500 mln zł rocznie."

Żaden z tych projektów nie ma szans na poparcie ze strony rządzącej koalicji.