W Sejmie odbędzie się dziś drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Projekt złożony w sejmie przez klub Lewicy zakłada usunięcie błędów legislacyjnych w ustawie w celu prawidłowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Nowelizacja dotyczy przepisów określających osoby, z którymi doradca podatkowy może pozostawać w stosunku pracy oraz w jakich spółkach może uczestniczyć.

Obowiązujące w tym zakresie przepisy art. 27 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym zawierają odesłanie do uchylonego art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 42/05). Powoduje to, że z ustawy nie można wyczytać, z jakimi osobami doradca podatkowy może pozostawać w stosunku pracy i w jakich spółkach może uczestniczyć. Nowelizacja naprawia błędy natury legislacyjnej poprzez zmianę odesłania z art. 27 ust. 1 pkt 1 na odesłanie do art. 27 ust. 1 pkt 1a.

Doradca podatkowy wykonuje swój zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki komandytowo akcyjnej. Może również pozostawać w stosunku pracy z powyższymi podmiotami oraz podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.