■  Jak z perspektywy czterech lat można ocenić funkcjonowanie biur informacji gospodarczej (BIG)?

- Rynek biur informacji gospodarczej cały czas rozwija się i jednocześnie zwiększa się świadomość przedsiębiorców co do możliwości wykorzystywania oferowanych przez nie usług w biznesie. Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach Monitora Bankowego na zlecenie Związku Banków Polskich aż 60 proc. respondentów twierdzi, że wiedza przedsiębiorców na temat możliwości wykorzystywania informacji gospodarczej w ich biznesie jest średnia, na razie jedynie co dziesiąty pytany ocenia ją wysoko. Należy pamiętać, że biura informacji gospodarczej nie tylko pomagają skutecznie odzyskiwać należności, ale również pomagają uniknąć ryzykownych transakcji i nieuczciwych kontrahentów. I właśnie to są podstawowe parametry działania InfoMonitora, który wspiera przedsiębiorców i konsumentów, budując wraz z nimi przejrzysty rynek obrotu gospodarczego. Efekty tych działań widoczne są m.in. poprzez stale rosnącą bazę własną InfoMonitora. Im więcej danych posiadamy, tym łatwiejsze staje się weryfikowanie kontrahentów. Z drugiej jednak strony cieszymy się, kiedy danych w bazie ubywa, ponieważ świadczy to również o skuteczności InfoMonitora, który wspiera odzyskiwanie wierzytelności. Funkcjonowanie biur będzie efektywniejsze i powszechniejsze, jeśli dojdzie do nowelizacji ustawy, na podstawie której działamy.

DOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Biura informacji gospodarczej to spółki akcyjne, które działają na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r. i pośredniczą w udostępnianiu informacji gospodarczych. Przyjmują, przechowują i ujawniają informacje gospodarcze o konsumentach i przedsiębiorcach. Posiadają bazę nierzetelnych konsumentów i przedsiębiorców, które potocznie nazywane są listami dłużników.

■  Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone jako pierwsze?

- Istotnym elementem rozwoju rynku wymiany informacji gospodarczej jest poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji do BIG lub wręcz stworzenie otwartego katalogu przedsiębiorców upraw- nionych do przekazywania informacji gospodarczych. W naszej ocenie każdy wierzyciel powinien mieć prawo przekazania informacji o niezapłaconym zobowiązaniu do BIG. Ustawa w obecnej formie pozwala korzystać z usług BIG-ów konsumentom oraz przedsiębiorcom, jednakże z pełnego zakresu usług mogą korzystać tylko przedsiębiorcy i tylko oni mogą przekazywać informacje gospodar- cze. Oprócz przedsiębiorców w systemie jest wiele innych podmiotów, w których powstają zobowiązania, a co za tym idzie mogą się one przeterminować. Są to między innymi: fundacje, stowarzyszenia, samorządy i wszystkie jednostki im podległe, urzędy skarbowe, ZUS, firmy transportowe i Lasy Państwowe. Problem mają także spółdzielnie, które nie mogą przekazywać informacji o długach właścicieli i najemców lokali, którzy nie są jej członkami.

Jednym z postulatów InfoMonitora dotyczących nowelizacji jest także skrócenie okresu karencji z 60 do 45 dni, jaki musi upłynąć od momentu powstania zaległości wymagalnej do dnia, w którym przedsiębiorca może przekazać informację gospodarczą o tym zobowiązaniu do BIG. Skrócenie tego okresu pozwoliłoby poprawić dyscyplinę regulowania płatności oraz przyspieszyć całość procedury wymiany informacji.

ILE TO KOSZTUJE (przykład)

Raport o przedsiębiorcy (bez umowy)

raport jednorazowy: 35 zł + 22 proc. VAT = 42,70 zł

Źródło: InfoMonitor

■  Jak będzie można weryfikować te informacje?

- W propozycjach do nowelizacji pojawiły się takie zapisy, w których dłużnicy, zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, mogliby przekazywać samodzielnie dane na temat swojej rzetelności do bazy biura informacji gospodarczej. W takiej sytuacji stoimy na stanowisku, że informacje dostarczane przez konsumentów i przedsiębiorców powinny być zweryfikowane przed dostarczeniem ich do BIG, przez wierzyciela, z którym informacja ta jest powiązana. Pozwoli to na stworzenie kompletnych i wiarygodnych baz danych oraz w większym stopniu zapewni uniknięcie negatywnych skutków otrzymywania danych bezpośrednio od zainteresowanych. Popieramy wszelkie działania mające na celu usprawnienie procesu aktualizowania danych przez podmioty przesyłające dane do BIG-ów. Zgadzamy się również ze stwierdzeniem, iż ewentualne zwiększenie częstotliwości aktualizacji danych będzie miało pozytywny wpływ na wymianę informacji.

MACIEJ DUSZCZYK, dyrektor departamentu marketingu w Biurze Informacji Kredytowej

Incydentalnie mogą zdarzać się pomyłki w informacjach, które uniemożliwiają wzięcie kredytu solidnym klientom. Są one jednak bardzo rzadkie i możliwe do skorygowania dzięki sprawdzonym procedurom.

■  Czy jako podstawę przekazania informacji o dłużniku należy dopuścić inne tytuły prawne niż umowa o kredyt konsumencki lub o przewóz w komunikacji publicznej?

- Rozszerzony katalog tytułów prawnych powinien korzystnie wpłynąć na skuteczność funkcjonowania BIG-ów. Zwiększenie tego zakresu zagwarantuje wszystkim podmiotom równy dostęp do usług oferowanych przez biura i umożliwi zwiększenie wydajności i konkurencyjności przedsiębiorców. Jest to pozytywny kierunek zmian, który będzie miał dobry wpływ na budowę rzetelności obrotu gospodarczego, co jest jednym z elementów misji InfoMonitora.

Rozmawiał MAREK MATUSIAK

■  Mariusz Hildebrand

były dyrektor departamentu jakości danych w Biurze Informacji Kredytowej. InfoMonitor powstał z inicjatywy Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. W skład akcjonariatu wchodzi także Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych