Artykuł 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że w przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to jest odrębnym przedmiotem opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Sytuacja ta dotyczy m.in. małżonków. Wykładni tego przepisu dokonał także Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 244/06). Orzekł on, że w przypadku gdy małżonkowie posiadają nieruchomość wspólną (czyli taką, która wchodzi w skład majątku małżeńskiego), są traktowani jako inni współwłaściciele. Organ podatkowy ma obowiązek doręczyć dwie identyczne decyzje zarówno żonie, jak i mężowi.

– W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości wspólnej sporządzonej w dwóch egzemplarzach powinni być wykazani oboje małżonkowie jako podatnicy, zaś podatek w jednej kwocie i każdy z małżonków powinien otrzymać decyzję – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Przykład: Działka majątkiem małżeńskim

Do majątku małżeńskiego podatników zalicza się działka, którą kupili tydzień temu. Złożyli już informację o nieruchomości wójtowi gminy. Zastanawiają się, czy wójt dostarczy im dwie decyzje wymiarowe czy jedną?

Wójt powinien podatnikom dostarczyć dwie identycznie brzmiące decyzje. Jeśli nieruchomość stanowiła współwłasność łączną małżonków, to należy ją traktować jako odrębny przedmiot opodatkowania. A zatem organ podatkowy, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ma obowiązek przesłania decyzji wymiarowej w podatku obu współwłaścicielom.

Podstawa prawna

• Art. 3 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.).