Tak

Przypomnijmy, że jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub o podatku. Na podstawie posiadanych danych podaje równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, będzie można je uwzględnić. Jednak spadkobierca musi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji dotyczących rozliczenia zmarłego zawiadomić organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie 30 dni od udzielenia przez organ informacji niezbędnych do rozliczenia zmarłego organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).