EKSPERT WYJAŚNIA

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

doradca podatkowy, starszy menedżer, Pricewaterhouse-Coopers

Litewskie prawo nakłada obowiązki na osoby pracujące na podstawie zagranicznych (np. polskich) umów już od samego początku oddelegowania. Polak pracujący na terenie Litwy w okresie dłuższym niż trzy miesiące powinien uzyskać pozwolenie na pobyt. Wraz z wydaniem pozwolenia pracownik otrzymuje numer identyfikacyjny, którym posługuje się również w kontaktach z władzami skarbowymi. Z uwagi na fakt, iż w przypadku zagranicznej umowy o pracę nie ma na Litwie płatnika, pracownik jest zobowiązany do samodzielnego obliczania i zapłaty podatku na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w przypadku polskich rezydentów podatkowych, to, czy ich dochód podlega opodatkowaniu na Litwie, regulują postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Litwą. Zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy Litwa ma prawo do opodatkowania kwot wypłacanych polskiemu rezydentowi podatkowemu wykonującemu pracę na terenie Litwy w przypadku, gdy choćby jeden z poniższych warunków zostanie złamany: 1) dana osoba przebywa na terytorium Litwy nie dłużej niż 183 dni w 12-miesięcznym okresie (lub okresach), który zaczyna się lub kończy w interesującym nas roku podatkowym, 2) wynagrodzenie za pracę na terenie Litwy jest wypłacane przez podmiot niemający siedziby na Litwie, 3) ostateczny koszt wynagrodzenia nie jest ponoszony przez zakład lub stałą placówkę mającą swoją siedzibę na terenie Litwy.

W przypadku niespełnienia choćby jednego z tych warunków, polski rezydent podatkowy powinien takie dochody zadeklarować i opodatkować na Litwie.

Zakładając jednak, iż Polak pracujący na Litwie będzie przebywał na jej terytorium na tyle długo, aby uzyskać status litewskiego rezydenta podatkowego, zyska on możliwość korzystania z ulg i odliczeń, do których mają prawo tylko litewscy rezydenci podatkowi. Polacy pracujący na terenie Litwy mogą na przykład liczyć na preferencje podatkowe z tytułu posiadania dzieci. Litewskie prawo podatkowe przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość 1/10 miesięcznej kwoty, którą każdy podatnik odlicza od podstawy opodatkowania, tj. ok. 35 zł w przypadku osób wychowujących jedno lub dwoje dzieci. Powyższa kwota ulgi odnosi się do każdego wychowywanego dziecka. Warunkiem odliczenia jest wiek dziecka (nie może mieć więcej niż 18 lat) bądź też fakt, iż (bez względu na wiek) dziecko uczy się w szkole średniej w systemie dziennym. Kwota ulgi dzielona jest na każdego z rodziców po połowie. Z powyższej ulgi mogą korzystać także rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Natomiast każdy rodzic posiadający co najmniej trójkę dzieci w wieku do 18 lat ma prawo do pomniejszenia miesięcznej podstawy opodatkowania o kwotę ok. 520 zł. Kwota ta jest podwyższona do ok. 575 zł w przypadku, gdy rodzice wychowują czwórkę lub więcej dzieci. Specjalne ulgi są również przewidywane dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Mianowicie, mogą oni pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę ok. 400 zł przy wychowywaniu jednego dziecka oraz ok. 470 zł w przypadku posiadania kolejnych wychowanków.

(EM)