Przedsiębiorcy muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro. Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich prowadzących książkę przychodów i rozchodów i wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). W tym roku limit ten wynosi 3 022 000 zł. Jest to niższy próg od zeszłorocznego, który wynosił 3 186 800 zł.

Kwotę progu ustala się zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który nakazuje przeliczać wielkości wyrażonej w euro na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ w tym roku 30 września przypada w niedzielę, obowiązującym kursem jest kurs publikowany 28 września.

Oznacza to, że jeżeli przychód w 2007 roku przekroczył 3 022 000 zł, to od 2008 roku przedsiębiorca będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe.

Obowiązek ten łączy się z koniecznością sporządzenia bilansu otwarcia. W tym celu należy przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Należy pamiętać, że zakres inwentaryzacji sporządzany dla celów prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest znacznie mniejszy. Zgodnie z par. 27 ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) podatnicy zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Dla celów bilansu otwarcia trzeba natomiast sporządzić inwentaryzacje wszystkich aktywów i pasywów. Spisane i wycenione zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będą podstawą do otwarcia ksiąg rachunkowych.

800 tys. Euro wynosi limit przychodów decydujący o prowadzeniu księgi

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl