Spółki będą musiały ujawniać informacje o poszczególnych produktach, obszarach geograficznych i kluczowych klientach.
NOWE PRAWO
Podlegające Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej spółki będą musiały stosować nowy MSSF 8 - Segmenty działalności. Wymogi tego standardu należy przyjąć do stosowania najpóźniej w okresach sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. Taki obowiązek nakłada na spółki rozporządzenie Komisji Europejskiej 1358/2007 z 21 listopada 2007 r. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) została opublikowana wersja standardu w języku polskim.