JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarcza pożytku publicznego zwolniona jest od podatku dochodowego od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która w art. 24 ust. 1 stwierdza, że organizacjom pożytku publicznego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych - w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Takim odrębnym przepisem, określającym zasady takiego zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jest art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Powołana norma umożliwia zatem zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku publicznego, przeznaczonych na niegospodarczą działalność statutową.

Oznacza to, że przedmiotowe zwolnienie odnosi się do dochodów organizacji pożytku publicznego (nie zaś do działalności) oraz uzależnione jest od przeznaczenia uzyskanego dochodu (a nie od źródła, z jakiego dochód uzyskano). Zwolnieniem zatem nie są objęte dochody przeznaczone na prowadzoną przez przedmiotową organizację działalność gospodarczą. Przez pojęcie działalność gospodarcza, zawarte w cytowanym przepisie, należy również rozumieć działalność gospodarczą, o której mowa w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. działalność odpłatną pożytku publicznego charakteryzującą się cechami określonymi w punktach 1) i 2) ustępu 1 art. 9 przedmiotowej ustawy.

W konsekwencji trzeba podkreślić, że działalność organizacji pożytku publicznego nie jest w całości zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, realizującego art. 24 ust. 1 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, od podatku dochodowego od osób prawnych zwolniony jest dochód organizacji w tej części, w której będzie przeznaczony na statutową niegospodarczą działalność pożytku publicznego przy uwzględnieniu treści art. 17 ust. 1a, 1b, 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 3 sierpnia 2007 r. (nr PDI/4270-0014/07/AB).

EWA MATYSZEWSKA