W okresie kryzysu gospodarczego wiele firm może mieć kłopoty ze ściąganiem należności od swoich odbiorców. Zaległości mogą spowodować problemy finansowe, a nawet zagrozić płynności finansowej firmy. Zgodnie z obowiązującym prawem negatywnym konsekwencjom można zapobiec, a przynajmniej je ograniczyć. W niektórych sytuacjach jest bowiem możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności.

Zaległość będzie kosztem

Artykuł 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Wyjątkiem są jednak tego rodzaju wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Oznacza to, że kosztem podatkowym mogą być wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana.

Ważne udokumentowanie

Możliwe formy dokumentowania nieściągalności wierzytelności określają przepisy art. 23 ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią za wierzytelności nieściągalne uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

● postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,

● postanowieniem sądu o:

- oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub

- umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, lub

- ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku,

● protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.