INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu, który na dzień sporządzenia spisu nie został jeszcze odsprzedany, ponieważ nie został zakończony.

Zdaniem Izby, podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem.

Podatnik w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury jest zobowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej. Przy czym za koszt wytworzenia uważa się wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych.

W konsekwencji, niezrealizowane koszty opracowania projektu stanowiące produkcję niezakończoną podatnik musi ująć w sporządzonym na koniec roku podatkowego spisie z natury.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2009 r. (nr IPPB1/415-1417/08-2/EC)