ANNA ŁUSZCZ

prawnik, ekspert podatkowy z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślązak, Zapiór i Partnerzy (zrzeszona w Consortio Lex)

Tak

Świadczenia wypłacane w związku z dobrowolnym oszczędzaniem będą opodatkowane wyłącznie w państwie, w którym otrzymujący te świadczenia ma miejsce zamieszkania.

Podstawowe znaczenie dla określenia zakresu obowiązku podatkowego podatnika jest ustalenie, czy ma on miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Albowiem zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednakże powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Sposób opodatkowania świadczeń emerytalno-rentowych reguluje przepis art. 18 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa nie definiuje terminów emerytura czy renta, jednakże w doktrynie przyjęło się, iż postanowienia te dotyczą świadczeń wypłacanych z tytułu wcześniejszej pracy najemnej. Wydaje się, iż w zakres niniejszego artykułu wchodzą również wszelkiego rodzaju świadczenia wypłacane w związku z dobrowolnym oszczędzaniem.

Natomiast na podstawie art. 18 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie (Polska) z drugiego umawiającego się państwa (Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie (Polsce).

Jednakże od zasady tej określono wyjątek w art. 18 ust. 2 ww. umowy. Zgodnie z tym przepisem, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie (Polska) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego umawiającego się państwa (Niemiec), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie (Niemczech). Zatem emerytura wypłacana w ramach obowiązującego w Niemczech systemu ubezpieczeń socjalnych osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega opodatkowaniu tylko na terytorium Niemiec.

W przypadku natomiast świadczeń wypłacanych w związku z dobrowolnym oszczędzaniem, będą one opodatkowane wyłącznie w państwie w którym otrzymujący te świadczenia ma miejsce zamieszkania (Polsce).

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 18 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i od majątku podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90).