Gdy oprócz przychodów z najmu podatnicy uzyskiwali w roku bieżącym także inne dochody podlegające opodatkowaniu według skali np. z pracy, emerytury czy działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, zanim wyliczą podatek z tabeli, powinni dochody z tych źródeł zsumować.

Jeden czy dwa PIT-36

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z najmu, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

Ważne!

Gdy oprócz przychodów z najmu podatnik miał inne dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, to musi dochody ze wszystkich tych źródeł zsumować

Oświadczenie takie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego. A w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w takim oświadczeniu obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, chyba że podział majątku wspólnego po rozwodzie lub separacji i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek wpłacania na ryczałt.

Rozliczenia preferencyjne

Osoby składające PIT-36 za 2008 rok, które w poprzednich latach poniosły stratę na najmie, mają prawo do odliczenia strat na najmie z lat poprzednich.

Wszyscy podatnicy uzyskujący przychody lub dochody z najmu mają prawo do rozliczenia podatku na zasadach preferencyjnych, a więc wspólnie z małżonkiem lub na zasadach osoby samotnie wychowującej dziecko. Takiego prawa pozbawione są m.in. osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ale w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Oczywiście w przypadku ryczałtowców uzyskujących tylko przychody z najmu praktyczne zastosowanie tego prawa może mieć współmałżonek uzyskujący dochody podlegające opodatkowaniu w ramach PIT-36 lub PIT-37, bo w ramach samego rozliczenia ryczałtowca (PIT-28) opodatkowania małżeńskiego lub na zasadach osoby samotnie wychowującej dzieci nie stosuje się.

Rozliczenie roczne jest też ostatnim momentem, w którym można przychód z najmu pomniejszyć o amortyzację metodą uproszczoną. Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł.

Od dochodu i podatku

Osoby rozliczające się według skali tabeli podatkowej mogą odliczyć od przychodu wydatki na pewne cele określone w art. 26 ustawy o PIT. Przede wszystkim są to wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (tzw. ulga rehabilitacyjna).

Takie osoby mogą też odliczyć od przychodu lub dochodu wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.

Odliczyć można darowizny przekazane na szlachetne cele, organizacjom pożytku publicznego lub innym osobom prawnym.

Na zasadzie praw nabytych podatnicy korzystają z odliczeń odsetek od kredytów budowlanych (tzw. ulga odsetkowa).

Podatnicy mogą odjąć od podatku rocznie kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.