PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów

Tak

Dopiero po upływie trzech miesięcy od daty sprzedaży można odmówić wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania towaru. Wtedy też nabijana jest transakcja na kasie fiskalnej. W oparciu o miesięczny wydruk z kasy rejestrującej sporządzana jest deklaracja VAT. Zatem późniejsze wystawienie faktury nie wpływa na rozliczenie tego podatku. Przepisy rozporządzenia w sprawie zasad wystawiania faktur VAT informują wprawdzie o konieczności wystawienia faktury w ciągu siedmiu dni od daty sprzedaży, ale przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została już zarejestrowana w kasie fiskalnej. Moim zdaniem należy stosować w opisanym przypadku art. 87 par. 4 Ordynacji podatkowej informujący, że podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie jego wystawienia zostało zgłoszone po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem dopiero po upływie trzech miesięcy od daty sprzedaży można odmówić wystawienia faktury. Oczywiście fakturę wystawiamy tylko w takim przypadku, gdy żądający wystawienia faktury odda oryginał paragonu z dokonanej transakcji. Oryginał paragonu przypinamy bowiem do kopii wystawionej faktury. Należy zwrócić uwagę, że art. 87 Ordynacji podatkowej mówi o tym, że nie ma obowiązku wystawienia faktury. Wystawienie faktury po tym terminie jest jednak możliwe. Decyzja o wystawieniu zależy wtedy od woli sprzedawcy.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 6, poz. 80 z późn. zm.).