PORADA

Wydatki odliczane w zeznaniach rocznych w ramach ulgi rehabilitacyjnej mają dwojaki charakter. Jedne są limitowane, inne nie. Dodatkowo część z nich trzeba dokumentować.

- Czy osoba niewidoma musi dokumentować poniesione wydatki na przewodnika? - pyta czytelnik w liście do redakcji Gazety Prawnej.

Łukasz Strzelec, doradca podatkowy w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, wyjaśnia, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący osobami niepełnosprawnymi lub osobami, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, mają możliwość obniżenia swojej podstawy opodatkowania o wydatki na cele rehabilitacyjne. W przypadku części wydatków ustawodawca wyznaczył maksymalny limit kwotowy, do którego mogą podlegać one odliczeniu. Natomiast w przypadku pozostałej części limit taki nie został wskazany.

Do grupy wydatków, w stosunku do których zostały określone limity, zaliczają się wydatki na opłacanie przewodników, utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu osobowego w związku z przewozem na zabiegi oraz wydatki na leki.

- Wszystkie te wydatki, z wyjątkiem wydatków na leki, mogą być odliczone od dochodu podatnika nawet wówczas, gdy nie dysponuje on dowodem ich faktycznego poniesienia - tłumaczy Łukasz Strzelec.

Dodaje, że możliwość taka powoduje, że w praktyce podatnicy często korzystają z możliwości odliczenia w maksymalnej kwocie wydatków na przewodnika, psa przewodnika oraz na używanie samochodów osobowych. Maksymalny limit na każdą z tych kategorii wydatków został ustalony przez ustawodawcę na poziomie 2280 zł rocznie. Oznacza to, że bez większego wysiłku (tzn. bez konieczności udowadniania faktycznego poniesienia wydatków przed urzędem skarbowym) wybrani podatnicy mają możliwość obniżenia swojego rocznego zobowiązania podatkowego o kwotę 6840 zł.

Zasada ta nie oznacza jednak, że urzędy skarbowe nie mają żadnej możliwości zakwestionowania odliczeń dokonanych przez podatników. Przykładowo w przypadku korzystania z ulgi na psa przewodnika urząd skarbowy może poprosić podatnika o udowodnienie, że faktycznie posiada on psa, który został odpowiednio przeszkolony.

- W momencie wykrycia nieprawidłowości organy skarbowe mogą obciążyć podatnika odsetkami za zwłokę, jak również nałożyć na niego odpowiednią sankcję przewidzianą przepisami karnymi skarbowymi - ostrzega Łukasz Strzelec.

2280 złotych wynosi limitowane odliczenie od dochodu odpowiednio wydatków na przewodnika, psa przewodnika oraz na używanie samochodów osobowych