Polscy podatnicy, pracujący w 2007 roku tylko w Bułgarii, nie muszą zagranicznych zarobków rozliczać w Polsce.
RAPORT
Polak pracujący w 2007 roku w Bułgarii, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Łukasz Grzejdziak, doradca podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że osiągając dochody jedynie z pracy w Bułgarii (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce), nie trzeba składać zeznania w Polsce.

Podatek w Bułgarii

W Bułgarii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.
- Dochody nierezydentów w 2007 roku były opodatkowane stawkami: 0 proc. - do 200 lewów, 20 proc. - do 250 lewów, 22 proc. - do 600 lewów, 24 proc. - ponad 600 lewów - przypomina Łukasz Grzejdziak.
Dodaje, że pracodawca potrąca też składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeżeli osoba przebywa na terenie Bułgarii ponad sześć miesięcy i nie odprowadza takich składek za granicą.
W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Bułgarii stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z bułgarskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Kwotę przychodu z umowy o pracę w Bułgarii pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów obowiązujące w Polsce, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu za granicami kraju, w którym pozostawał w stosunku pracy (dla Bułgarii dieta wynosi 36 euro).
- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać z ulg i zwolnień, np. wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulga na wychowywanie dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Bułgarii nie mogą być odliczone w Polsce - dodaje Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.