JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Budynek mieszkalny po raz pierwszy został zasiedlony w 1972 roku. Członek spółdzielni od 2003 roku zajmował mieszkanie o statusie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W 2004 roku wystąpił o przekształcenie lokatorskiego prawa na własnościowe prawo do lokalu. 22 marca 2004 r. została zawarta umowa o przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W 2008 roku członek spółdzielni złożył wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności. Czy w przypadku ustanowienia obecnie prawa odrębnej własności do lokalu, do którego ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miało miejsce w marcu 2004 r., a właściciel spłacał wkład w ratach, zastosowanie będzie miał art. 43 ust. 2 ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zatem przedstawione przez podatnika ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego stanowi dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Przedmiotem wniosku jest ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego, które stanowi dostawę towaru.

W omawianym przypadku pierwsze zasiedlenie lokalu mieszkalnego nastąpiło w 1972 roku.

W konsekwencji ustanowienie prawa odrębnej własności do tego lokalu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Kato- wicach z 14 kwietnia 2008 r. (nr IBPP3/443-218/08/KO/KAN-551 /01/08/KAN-2772/03/08)