JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik jest właścicielem nieruchomości. Rozważa jej wniesienie do spółki osobowej. W momencie wniesienia wkładu do spółki osobowej w postaci nieruchomości, składniki te nie będą związane z działalnością gospodarczą. W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki osobowej w przypadku, gdy spółka osobowa zaliczy te składniki do środków trwałych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jednym z elementów umowy spółki osobowej jest zobowiązanie wspólników do wniesienia wkładów.

To uregulowanie prawne ma istotne znaczenie, bowiem wniesione wkłady oraz nabyte aktywa w toku prowadzonej przez spółkę działalności dają jej podstawę ekonomiczną do funkcjonowania na rynku.

Wnosząc nieruchomość do spółki w formie aportu, należy przede wszystkim mieć na uwadze, że skuteczność czynności prawnej mającej za swój przedmiot przeniesienie własności nieruchomości wiąże się - pod rygorem nieważności tej czynności - z koniecznością dochowania szczególnej formy tej czynności, tj. formy aktu notarialnego.

Majątek spółki osobowej przez czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego każdego z jej wspólników. Wspólnik ma w nim tylko nieoznaczony żadnym ułamkiem udział. Dla stosunków własności oznacza to współwłasność łączną. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33 proc. wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 kwietnia 2008 r. (nr IPPB1/415-123/08-2/JB)