STAN FAKTYCZNY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji, czy otrzymanie premii pieniężnej należy traktować jako świadczenie usługi czy korektę obrotu. Tym samym, czy świadczenie wyłączone jest spod opodatkowania. We wniosku spółka podała, że posiada umowę z jednym z dostawców materiałów. Na jej mocy przysługuje jej, w sytuacji przekroczenia określonej wysokości obrotów, premia pieniężna. Zgodnie z tą umową, spółkom należącym do europejskiej grupy kapitałowej, jeżeli w przyjętym okresie rozrachunkowym zakupią powyżej 100 tys. ton materiałów, przyznana będzie przez dostawcę premia pieniężna w wysokości 2 proc. wartości obrotów okresu rozrachunkowego. Premia pieniężna jest rozdzielana dla poszczególnych spółek grupy, będących bezpośrednimi nabywcami materiałów, w proporcji do zrealizowanych przez nie obrotów. Według organów podatkowych przyznane bonusy są odrębnym przedmiotem opodatkowania i nie pomniejszają podstawy opodatkowania z tytułu nabycia towarów, a wypłata bonusu jest bezpośrednio związana ze świadczeniem wzajemnym spółki.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił jednak skargę podatniczki. Zdaniem sądu, w opisanym stanie faktycznym nie można uznać, że ma miejsce pomiędzy stronami umowy (poza dostawą towarów) usługa dokonywana przez kupującego, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Sąd zauważył, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie, rozdzielając usługi od dostaw. Podkreślił, że dokonywanie przez spółkę zakupów u kontrahenta, jak też terminowe regulowanie świadczenia pieniężnego poprzez zapłatę mieści się w czynności opodatkowanej VAT w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w stanie faktycznym sprawy zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu zakupów, jak też terminowej zapłaty - za świadczenie usługi.

Ponadto sąd zauważył, że opodatkowanie - jako usługi świadczonej przez nabywcę towaru - nabycia określonej ilości towaru będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi jako zakupu tego samego towaru, ale jako kolejnego zakupu o określonej łącznej wartości (świadczenia usługi), ale w ramach tej samej transakcji.

Podwójne opodatkowanie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości i powszechności opodatkowania. Wojewódzki sąd administracyjny podkreślił, że podwójne opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej we wspólnotowym systemie podatku od wartości dodanej jest także niedopuszczalne. Państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia niezbędnych środków, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Wynika to wprost z treści przepisów VI Dyrektywy VAT - art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 1, odnoszącym się do miejsca opodatkowania dostawy towarów, państwo członkowskie, na którego terytorium dokonywana jest instalacja lub montaż, podejmie wszystkie niezbędne środki, aby uniknąć podwójnego opodatkowania w tym kraju.

Tym samym wypłacenie premii (bonusu) jest obojętne z punktu widzenia VAT, podlega natomiast u nabywcy towarów, któremu ta premia jest przekazywana, zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym. Podobnie w przypadku wypłaty premii przez sprzedawcę - nabywcy towarów, z tytułu terminowego płacenia przez tego ostatniego za zakupiony towar, a więc prawidłowe wykonywanie przez nabywcę jednej z czynności istniejącego między stronami kontraktu kupna-sprzedaży - nie jest żadną usługą kupującego na rzecz sprzedawcy, która podlegałaby opodatkowaniu VAT.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 maja 2007 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 4080/06, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA