URSZULA ZARĘBSKA

radca prawny, Mazars & Guerard Audyt

Tak

W zależności od tego, kiedy została zawarta umowa kredytowa, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej w składanych za następne lata zeznaniach rocznych.

Jeśli umowę zawarto jeszcze w grudniu 2006 r. to pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 26b ustawy o PIT będzie przysługiwało prawo do korzystania z ulgi odsetkowej. W przypadku natomiast, gdy umowa kredytu została zawarta już po 1 stycznia 2007 r., pomimo złożenia wniosku kredytowego jeszcze w 2006 roku, a nawet uzyskania decyzji banku o przyznaniu kredytu przed końcem roku 2006, nie będzie można skorzystać z ulgi odsetkowej. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które dawały prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki na spłatę odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe, zostały uchylone 1 stycznia 2007 r. Jednak ustawodawca przewidział okres przejściowy dla korzystania z tzw. ulgi odsetkowej dla tych podatników, którzy zaciągnęli kredyty przed 1 stycznia 2007 r. W art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zmieniającej podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt, o którym mowa w art. 26b ustawy o PIT, przysługuje prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed 1 stycznia 2007 r. nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r. Ustawa o zmianie wskazuje, że warunkiem skorzystania z ulgi odsetkowej jest udzielenie kredytu w latach 2002-2006.

Przez udzielenie kredytu należy rozumieć fakt zawarcia umowy o kredyt bankowy. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie, a do jej zawarcia dochodzi z chwilą złożenia przez strony umowy zgodnych oświadczeń woli. W praktyce oznacza to podpisanie przez obie strony umowy o kredyt bankowy.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.

■ Art. 1 pkt 27 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).